Výrobci

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě cykloservis-klasek.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu cykloservis-klasek.cz. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list.


Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.


Kontrola zboží

Zákazník je vždy povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce cykloservis-klasek.cz o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na poště.

V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.


Reklamační podmínky

Dokladem k uplatnění záruky je prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci

 -       s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci

-       zboží bez předložení dokladu o koupi (faktury)

-       zboží poškozené neodborným servisním zásahem

-       zboží mechanicky poškozené

-       zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně

-       zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě cykloservis-klasek.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.


Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě, získáte na e-mailové adrese: info@cykloservis-klasek.cz


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 16:00 do 20:00 hod.

Telefon:+420 608 952 349

Kontakt na naši zákaznickou linku